Revír

    Poloha revíru  49°05'29.6"N 18°58'01.4"E

Revír sa nachádza východne od Martina smerom na Sučany za priemyselnou zónou .Cesta I18, kruhový objazd smer na závod Volkswagen, pred budovou STK doľava 330 m.

 

Popis revíru
Jedná sa o kaprový lovný rybársky revír so zvláštnym režimom, ktorý sa nachádza pri obci Sučany. Jeho rozloha je 2,03 ha. Revír vznikol po ťažbe štrku, jeho brehová čiara je členitá, v plytkých partiách sa nachádzajú porastyy. Dno je štrkovité, členité, miestami sa nachádzajú jemné nánosy organického sedimentu. Hladina kolíše na základe úrovne hladiny spodnej vody a rieky Váh, hĺbka sa pohybuje v rozmedzí 1 až 4 m. V jesenných mesiacoch roku 2013 bolo v problematických partiách prehĺbené dno, aby i pri malom množstve vody nevznikali nespojené lagúny a nedochádzalo tam k úhynu rýb, ktoré sa nepresunuli do hlbokej vody. Zároveň boli upravené dva ostrovy, z ktorých jeden je prístupný a slúži ako lovné miesto a druhý na hniezdenie vodného vtáctva. Samoreprodukcia prebieha u bielych rýb a šťuky. Rybársky revír sa zarybňuje predovšetkým hospodárskymi cennými druhmi rýb: kapor rybničný, lieň sliznatý, Šťuka severná, zubáč veľkoústy a jeseter. Z doplnkových druhov rýb sa revír zarybňuje pleskáčom vysokým, karasom striebristým, Úhorom európskym a ostatnými rybami.

Mapa reviru EXPLÓZIA